วิจัยในชั้นเรียน

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

***************************

1. ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้สื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

2. ชื่อผู้วิจัย มิสลัดดาวัลย์ เดชมี

3. ความสำคัญ/ปัญหาของการวิจัย

การอ่านมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมโลกปัจจุบัน เป็นพื้นฐาน ของการศึกษาค้นคว้าในทุก ๆ วิชา ถ้าทักษะการอ่านยังบกพร่องจะทำให้ทักษะด้าน การฟัง การพูด การเขียน และการเรียนกลุ่มสาระอื่น ๆ พลอยกระทบไปด้วย ผู้วิจัย ได้รับมอบหมายให้ทำการสอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มี นักเรียนจำนวนหนึ่งที่ยังอ่านไม่ได้ อ่านไม่คล่อง จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าวมา

จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนานักเรียนที่ยังอ่านไม่ได้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว

4. วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านไม่ออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีพื้นฐานที่จะเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การเขียน

และกลุ่มสาระอื่น ๆ ต่อไป

5. วิธีดำเนินการวิจัย

5.1 ประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

ประชากร/กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่อ่านไม่ออก

จำนวน 2 คน คือ ด.ชวัศพล เนตรหิน , ด.ช . นวพร เต๋งจงดี ,

5.2 เครื่องมือที่ใช้

.                                            เครื่องมือแก้ปัญหา/แนวทางแก้ปัญหา

1) หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทย เล่ม 1 – 2 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ

.                                            เครื่องมือในการเก็บข้อมูล

แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังจากทำกิจกรรมการฝึกแล้ว

ด้วยตนเอง

5.4 สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้ผลคะแนนจากแบบทดสอบมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย

ร้อยละ สรุปผลและอภิปรายผล

6. สรุปผลการวิจัย

ตารางสรุปคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของการพัฒนาทักษะการอ่าน   ชุดที่ กิจกรรมการอ่านประสมสระ คะแนน (400) คะแนน (400)
ด.ช วัศพล ด.ช นว พร
ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลัง เรียน
1-20 รวม 400 คะแนน

75

287

127

342

ร้อยละ

18.75

71.75

31.75

85.50

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: