แผนการเรียนการสอนภาษาไทยม.1

แผนผังความคิดการบูรณาการการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  ภาษามีพลัง

เวลา ๓ ชั่วโมง

แผนผังการเรียนรู้แบบบรูณาการ

ภาษามีพลัง

ฟัง ดู

เขียน

พูด

เขียนคำศัพท์

คำศัพท์

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๑

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 หน่วยที่  ๑  ภาษามีพลัง                                                                                                    เวลา     ๓    ชั่วโมง เรื่อง   เรื่อง  การอ่านออกเสียงบทเรียน                                                                เวลา     ๑      ชั่วโมง
ผู้สอน นางสาวพัตราภรณ์   กันธุ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

มาตรฐาน ท   ๑.๑

มาตรฐาน ท   ๕.๑

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ติดสินใจแก้

ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต   และมีนิสัยรักการอ่าน

เข้าใจและแสดงความคิดเห็น   วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

                         ท ๑.๑ ม. ๑/๒  จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

                         ท  ๕.๑ ม.  ๑/๒ วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ

                         ท  ๕.๑ ม.  ๑/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

                         ท  ๕.๑ ม.  ๑/๔ สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

สาระสำคัญ

การเรียนรู้วรรณกรรมนอกจากผู้เรียนจะได้รับรสทางด้านวรรณศิลป์แล้วผู้เรียนยังได้รับการซึมซับทางด้านคุณค่าในด้านต่างๆด้วยการที่ผู้แต่งสอดแทรกไว้ในคำประพันธ์ให้ผู้อ่านผู้เรียนได้ข้อคิดไปพร้อมๆกับการอ่านเนื้อหาแล้วนำข้อคิดเหล่านั้นมาใช้กับชีวิตประจำวันได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

                         ความรู้  (K)

๑.  นักเรียนบอกคุณค่าที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมได้

๒.  นักเรียนระบุข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

๓.  นักเรียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ และประเมินค่าได้อย่างมีเหตุผล

 

       ทักษะ/กระบวนการ (P)

วิเคราะห์ การประเมินค่า กระบวนการทำงาน

                    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
  ๑.มีวินัย

๒.ใฝ่เรียนรู้

๓.มุ่งมั่นในการทำงาน

สาระการเรียนรู้

         ๑.   ข้อคิดจากเรื่อง     “ภาษามีพลัง ”

         ๒.  คุณค่าที่ได้จากเรื่อง

ชิ้นงานหรือภาระงาน(หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้)
                          –

กระบวนการจัดการเรียนรู้

๑.  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ ครูตรวจข้อสอบและบอกคะแนน  โดยไม่ต้องเฉลย

๒.  ครูสนทนากับนักเรียนถึงการตั้งชื่อนั้นสำคัญไฉน ตามประเด็นให้สอดคล้องกับเรื่องที่จะเรียน  ดังนี้

–  การตั้งชื่อมีความสำคัญอย่างไร  ถ้าไม่ตั้งชื่อจะเป็นอย่างไรบ้าง

– ชื่อของนักเรียนและนามสกุล  มีความหมายว่าอย่างไร  ใครเป็นผู้ตั้ง

–  การดอกไม้ หรือ  ต้นไม้  ชื่อสัตว์  ตั้งยึดหลักอะไรบ้าง

–  ข้อควรคำนึงและระวังในการแต่งกายมีอะไรบ้าง  ซึ่งจะได้คำตอบมากมาย

๔. สุ่มนักเรียนให้อ่านออกเสียง  เรื่อง  “ภาษามีพลัง”  จนจบเรื่องแล้วจับใจความสำคัญ

ของเรื่อง
๕. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน

การจัดบรรยากาศเชิงบวก

ให้นักเรียนตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระครูเป็นผู้แนะนำให้นักเรียนคิดและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น

สื่อการเรียนรู้
              ๑. แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
๒. หนังสื่อเรียน วิวิธภาษา ชั้น ม.๑

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

๑. วิธีการวัดและประเมินผล

๑.๑   สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

๑.๒  แบบบันทึกผลการประเมินการเรียนรู้  

๒. เครื่องมือ

๒.๑  แบบสังเกตพฤติกรรม

๒.๒ แบบบันทึกผลการประเมินการเรียนรู้  

๓. เกณฑ์การประเมิน

๓.๑ การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

ผ่านตั้งแต่ ๒ รายการ         ถือว่า      ผ่าน

ผ่าน ๑ รายการ                     ถือว่า      ไม่ผ่าน

๓.๒ แบบบันทึกผลการประเมินการเรียนรู้  

ความหมายระดับคุณภาพ ๒  หมายถึง ดี    เกณฑ์ระดับคะแนน     ๒๕ –  ๒๖  =  ๒

๑   หมายถึง         พอใช้                                                   ๒๐ – ๒๔  =  ๑

๐  หมายถึง                   ปรับปรุง                                               ๐   – ๑๙  =    ๐

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนน ๑ ขึ้นไป

บันทึกหลังการสอน

 

 ผลการจัดการเรียนการสอน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปั­ญหา / อุปสรรคที่เกิดขึ้น

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………….. (ผู้สอน)

                                                                                        (นางสาวพัตราภรณ์  กันธุ)
วันที่……..เดือน………………พ.ศ. …………

 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะครูพี่เลี้ยง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………… (ผู้ตรวจ)

(นางสาวพรทิพย์  เชื้อบุญมี)

ครูพี่เลี้ยง
วันที่……เดือน…………….พ.ศ. ………..

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………… (ผู้ตรวจ)

(นางสาวศิริพร  ตาริยะ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วันที่……เดือน…………….พ.ศ. ……….

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา / หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………… (ผู้ตรวจ)

(นายผดุงศักดิ์  แก้วสังข์)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
วันที่……เดือน………………พ.ศ. …………

 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 

.  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียกลั่นทมว่าอะไร

ก. จำปี

ข. จำปา

ค. จำปูน

ง. จำปาดะ

.  ในสมัยก่อนลั่นทมนิยมปลูกกันในสถานที่ตามข้อใด

ก. บริเวณวัด

ข. บริเวณบ้าน

ค. บริเวณตลาด

ง. บริเวณห้างสรรพสินค้า

.  ปัจจุบันมีการเปลี่ยนชื่อลั่นทมเป็นชื่ออะไร

ก. ลีลาวดี

ข. ปาริชาต

ค. ชัยพฤกษ์

ง. กัลปพฤกษ์

.  ต้นไม้ในข้อใดไม่นิยมปลูกในบ้าน

ก. รักเร่

ข. ดาวเรือง

ค. ทองพันชั่ง

ง. บานไม่รู้โรย

.  ต้นไม้ในข้อใดชื่อเป็นมงคล

ก. จาก

ข. ระกำ

ค. มะยม

ง. เต่าร้าง

.  ข้อใดอ่านออกเสียงต่างจากคำอื่น

ก. บราลี

ข. ปราชัย

ค. ปรัชญา

ง. ปริญญา

.  ข้อใดพยางค์ที่ ๒ ไม่ออกเสียงแบบอักษรนำ

ก. ผลึก

ข. ผลิต

ค. ปริตร

ง. ปลาต

.  ข้อใดอ่านออกเสียงได้อย่างเดียว

ก. ปรนัย

ข. ปรปักษ์

ค. ปรมัตถ์

ง. ปรมาภิไธย

.  ข้อใดอ่านออกเสียงต่างจากคำอื่น

ก. หรดี

ข. มรณะ

ค. สรณะ

ง. อรนุช

๑๐.  ข้อใดเขียนคำอ่านไม่ถูกต้อง

ก. พลขัย         อ่านว่า              พน – ละ – ขัย

ข. พลการ              อ่านว่า        พน – ละ – กาน

ค. พลโลก        อ่านว่า               พน – ละ – โลก

ง. พลความ      อ่านว่า               พน – ละ – ความ

……………………………………………………………


เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 

.  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียกลั่นทมว่าอะไร

ก. จำปี

ข. จำปา

ค. จำปูน

ง. จำปาดะ

.  ในสมัยก่อนลั่นทมนิยมปลูกกันในสถานที่ตามข้อใด

ก. บริเวณวัด

ข. บริเวณบ้าน

ค. บริเวณตลาด

ง. บริเวณห้างสรรพสินค้า

.  ปัจจุบันมีการเปลี่ยนชื่อลั่นทมเป็นชื่ออะไร

ก. ลีลาวดี

ข. ปาริชาต

ค. ชัยพฤกษ์

ง. กัลปพฤกษ์

.  ต้นไม้ในข้อใดไม่นิยมปลูกในบ้าน

ก. รักเร่

ข. ดาวเรือง

ค. ทองพันชั่ง

ง. บานไม่รู้โรย

.  ต้นไม้ในข้อใดชื่อเป็นมงคล

ก. จาก

ข. ระกำ

ค. มะยม

ง. เต่าร้าง

.  ข้อใดอ่านออกเสียงต่างจากคำอื่น

ก. บราลี

ข. ปราชัย

ค. ปรัชญา

ง. ปริญญา

.  ข้อใดพยางค์ที่ ๒ ไม่ออกเสียงแบบอักษรนำ

ก. ผลึก

ข. ผลิต

ค. ปริตร

ง. ปลาต

.  ข้อใดอ่านออกเสียงได้อย่างเดียว

ก. ปรนัย

ข. ปรปักษ์

ค. ปรมัตถ์

ง. ปรมาภิไธย

.  ข้อใดอ่านออกเสียงต่างจากคำอื่น

ก. หรดี

ข. มรณะ

ค. สรณะ

ง. อรนุช

๑๐.  ข้อใดเขียนคำอ่านไม่ถูกต้อง

ก. พลขัย       อ่านว่า   พน – ละ – ขัย
ข. พลการ  อ่านว่า   พน – ละ – กาน

ค. พลโลก      อ่านว่า   พน – ละ – โลก

ง. พลความ    อ่านว่า   พน – ละ – ความ

 

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ความสนใจความกระตือรือร้นในการทำงาน

ความรับผิดชอบต่องานที่ทำ

การให้ความร่วมมือต่อการทำกิจกรรม

รวมคะแนน

     

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

ลงชื่อ…………………………………………ผู้ประเมิน

(……………………………………….)

…………../…………../……………

เกณฑ์การให้คะแนน                                                          ระดับคุณภาพ

๓  คะแนน    =    ปฏิบัติสม่ำเสมอ                                                ๗ – ๙             คะแนน      =        ดี

๒  คะแนน    =    ปฏิบัติบางครั้ง                                   ๔ – ๖                             คะแนน     =      พอใช้

๑  คะแนน    =    ปฏิบัติน้อยครั้ง                                  ๑ – ๓              คะแนน     =      ปรับปรุง

 

 

แบบบันทึกผลการประเมินการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชุดวิวิธภาษา  บทที่  ๑  ภาษามีพลัง  ประกอบแผนการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่องการอ่านออกเสียง

 

พฤติกรรมความพอเพียง

ด้านตนเอง

 ด้านสังคม

ด้านทรัพยากร

ด้านภูมิปัญญา

  ด้านเศรษฐกิจ

สรุป

เลขที่ 

 

 

ชื่อ สกุล

มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ อ่านได้ถูกต้องตามอักขรวิธี  เป็นผู้มีวัฒนธรรมที่ดี มีความรักและภูมิใจในภาษาไทย อ่านและเก็บใจความสำคัญของเรื่อง ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน รู้จักประหยัดและอดทน สร้างสรรค์งานด้วยภาษาไทยได้ การทำแบบทดสอบก่อนเรียน     รวม              ผ่าน / ไม่ผ่าน
๑๐ ๕๖

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

 

ความหมายระดับคุณภาพ    ๒  หมายถึง          ดี                       เกณฑ์ระดับคะแนน           ๑๕ –   ๒๖  =  ๒

                                   ๑   หมายถึง         พอใช้                                                           ๑๐ – ๑๔  =  ๑

                                            ๐  หมายถึง                  ปรับปรุง                                                       ๐   – ๙  =    ๐

                                                         เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนน ๑ ขึ้นไป

                                            ลงชื่อ…………………………………….ผู้ประเมิน

     ( ………………………………………. )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: